Regulamin świadczenia opieki nad kotem w siedzibie Klienta

Regulamin świadczenia opieki nad kotem w siedzibie Klienta

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Opiekuna, na rzecz Klientów.
 2. Definicje:
  1. Klient – osoba będąca właścicielem kota 
  2. Opiekun – osoba, która zajmuje się powierzonymi pod opiekę kotami – Mirela Dey-Kryszewska, zamieszkała w Ząbrsku Górnym, przy ul. Rajskiej 18,
  3. Zwierzę – kot

§ 2

 1. Opiekun zapewnia opiekę nad kotami w siedzibie Klienta lub w miejscach przez niego wskazanych, które zostały określone jako miejsca, gdzie powierzone zwierzę będzie przebywać podczas sprawowania opieki.
 2. Na spotkaniu zapoznawczym zostanie podpisana umowa. 
 3. Klient zobowiązany jest do poinformowania opiekuna o rzeczywistym charakterze zwierzęcia i przekazania w umowie informacji zgodnych z prawdą, podając wyczerpujące informacje o oddawanym pod opiekę kocie.
 1. Za świadczenie usług Opiekuna należne będzie wynagrodzenie w wysokości wskazanej w cenniku. Cennik jest opublikowany na stronie internetowej Opiekuna www.kociaopiekunka.pl
 2. Przy podpisaniu umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku 50% kwoty całkowitej.
 3. Jeśli termin opieki zostanie odwołany przez Klienta, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 4. Ostateczne rozliczenie kosztów za opiekę nad kotem następuje przelewem dzień przed odbiorem kluczy lub gotówką w dniu ich odbioru. 
 5. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić na rachunek bankowy Opiekuna o nr 10 1160 2202 0000 0002 2962 5038  lub gotówką. 

§ 3

 1. Opiekun ma prawo odmówić opieki nad zwierzęciem, które stanowi zagrożenie dla zdrowia lub jego bezpieczeństwa. Przykładowo, może odmówić opieki zwierząt agresywnych w stosunku do ludzi, nieposiadających ważnych szczepień, nieodrobaczonych lub wykazujących objawy mogące świadczyć o innych chorobach – np. wirusowych. 
 2. Opiekun zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań, aby zwierzę było zdrowe i bezpieczne, a akcesoria Klienta pozostały w dobrym stanie.
 3. Klient zdaje sobie sprawę i oświadcza, że:
 1. Zwierzęta mogą być tak aktywne podczas zabawy, że mogą ulec urazom, za które Klient nie będzie miałroszczeń w stosunku do Opiekuna.
 2. Opiekun nie będzie odpowiadał za uszkodzenia, jakie kot może spowodować w miejscu opieki podczas zabaw czy codziennej eksploracji.
 3. W razie pojawienia się objawów choroby czy nagłej śmierci kota z przyczyn niezależnych od Opiekuna, Klient nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, 
 1. W przypadku konieczności leczenia kota w trakcie opieki, Klient zgadza się na poniesienie związanych z tym kosztów.
 2. Opiekun dba o zdrowie zwierząt poprzez stosowanie karmy dostarczonej przez Klienta. Klient ma obowiązek zapewnić odpowiednią ilość karmy dla zwierzęcia pod opieką, wraz z szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi częstotliwości i ilości karmienia.

§ 4

 1. W celu umożliwienia dostępu do miejsca sprawowania opieki, Klient przekaże klucze do lokalu bezpośrednio do rąk własnych Opiekuna oraz poinformuje o sposobie dostania się do budynku. Przekazanie kluczy nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia opieki. 
 2. Przekazanie kluczy do lokalu w inny sposób może nastąpić po uzgodnieniu tej kwestii z Opiekunem, jednakże na wyłączne ryzyko Klienta. Odebranie kluczy z miejsca wskazanego przez Klienta może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty, w wysokości wskazanej w Cenniku.
 3. Po zakończeniu opieki, Klient ma obowiązek odebrać klucze do lokalu bezpośrednio od Opiekuna. Właściciel może odebrać klucze w inny sposób, jednakże na wyłączne ryzyko Klienta (skrzynka na listy, portiernia).
 4. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas wizyty, tj. nie otwiera niezabezpieczonych okien i balkonów, nie wypuszcza zwierzęcia, nie wychodzi z kotem na spacery, nie pozostawia otwartych okien i balkonów.
 5. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania należytej higieny, tj. mycie i dezynfekcja rąk, dezynfekcja ubrańi butów przed rozpoczęciem każdej wizyty, w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia do mieszkania Klienta z zewnątrz lub od innych zwierząt patogenów i pasożytów. Klient oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że nie istniejąmetody zabezpieczające w stu procentach przed przeniesieniem drobnoustrojów i pasożytów  i zrzeka się roszczeńz tego tytułu.
 6. Opiekun wyraża zgodę na rejestrowanie dźwięku i/lub obrazu podczas nieobecności Klienta, jednakże obliguje Klienta do poinformowania o istnieniu urządzeń rejestrujących.
 7. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasad postępowania w mieszkaniu Klienta, tj. nie ma prawa przekazywać kluczy do mieszkania osobom trzecim, wpuszczać lub zapraszać do mieszkania Klienta osób trzecich, korzystać z domu Klienta w jakimkolwiek innym celu, niezwiązanym z opieką nad zwierzętami.
 8. Opiekun zobowiązuje się do nieinformowania osób trzecich o terminie sprawowania opieki nad powierzonymi zwierzętami oraz nie udostępniania w mediach społecznościowych materiałów zdjęciowych i wideo podczas trwania cyklu opieki.
 1. Opiekun, po zakończeniu sprawowania opieki, może nieodpłatnie wykorzystać i umieścić zdjęcia lub filmy z udziałem zwierzęcia Klienta w swoich materiałach promocyjnych na platformach społecznościowych, na swojej stronie internetowej oraz w bazie swoich klientów, niemniej pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.
 2. Ze względu na konieczność pozostawienia Opiekunowi kluczy do mieszkania, Klient zobowiązuje się, że osoby trzecie (rodzina, znajomi, gosposia) nie będą miały dostępu do mieszkania w  czasie opieki, pod rygorem zwolnienia Opiekuna z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń powstałych w siedzibie Klienta w czasie opieki nad zwierzęciem (ucieczka kota, pozostawione otwarte okno lub drzwi, odkręcony kran itp.). 
 3. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń nie wynikających z jego zaniedbania.

§ 5

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Opiekuna wyłącznie w celu realizacji umowy. 
 2. W przypadku reklamacji należy skierować ją w formie pisemnej na adres siedziby Opiekuna lub na adres mailowy deymirela@wp.pl. Opiekun ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
 3. Strony zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2023.

Umowa o świadczenie usługi opieki nad kotem

Zawarta w dniu ……………… pomiędzy:

Opiekunem: Mirelą Dey-Kryszewską, zamieszkałą w Ząbrsku Górnym, przy ul. Rajskiej 18, Tel. 792-098-642; e-mail: deymirela@wp.pl

a

Klientem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 1 Klient oddaje pod opiekę następującego kota:

 1. Imię:
  1. Wiek:
  1. Płeć:
  1. Nr czip:
  1. Inne dane szczególne:

§ 2 Zalecenia w zakresie opieki nad kotem:

 • Standardowy zakres, zgodnie z ofertą Opiekuna umieszczoną na stronie www.kociaopiekunka.pl w terminie od ………………………. do ……………………
 • Dodatkowe usługi/potrzeby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Po zakończeniu sprawowania opieki, Opiekun może/nie może nieodpłatnie wykorzystać i umieścić zdjęcia lub filmy z udziałem zwierzęcia Klienta w swoich materiałach promocyjnych na platformach społecznościowych, na swojej stronie internetowej oraz w bazie swoich klientów.

§ 3 Miejsce świadczenia opieki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zawierając niniejszą umowę Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem świadczenia opieki nad kotem w siedzibie Klienta, udostępnianym na stronie internetowej Opiekuna www.kociaopiekunka.pl.

Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ww. Regulaminu.

Klient :                                 Opiekun :